Historie sboru

 

Sbor dobrovolných hasičů byl založen v roce 1892 židenickými občany z iniciativy a za spolupráce obecního výboru, pÅ™edevším starosty obce Josefa Potácela a radního Josefa Blahonovského. Finance na vybavení sboru darovali žideničtí občané (jako základ pÅ™ispÄ›l majitel vápenky v JuliánovÄ› Bohumil Zelníček). Hasiči dostali od obce starou ruční stÅ™íkačku systému Smejkal, do které se musela voda nalévat. První starosta sboru Jan Zapletal. Za více než stoleté trvání sboru prošli jeho Å™adami stovky obÄ›tavých židenických mužů i žen. Sbor byl založen 8. 9. 1892. Zakládající člen a pozdÄ›jší starosta sboru byl František Švábenský, stál v jeho Å™adách 45 let.

Z bojišÅ¥ 1. svÄ›tové války 1914-1918 se nevrátilo 18 židenických hasičů: František KrčmáÅ™, Antonín Trkan st., František Dohnal, Augustin Sýkora, Cyril Konečný, Josef Nečas, František Jezerský, Jan Wiesman, Karel Vízdal, Julius Hoffman, Evžen Porubka, Emanuel Kozdera, František Kočara, Emanuel Sýkora, Karel Dohnal, Augustin Uher, František ÄŒech a Rudofl Hoheisel. KromÄ› neustálého výcviku v ovládání nové hasičské techniky se pÅ™i Sboru za pomoci lékařů na půdÄ› ÄŒs. ÄŒerveného kÅ™íže v roce 1924 utvoÅ™ila vzorná samaritánská organizace. Jen v letech 1924-1934 absolvovalo samaritánské kurzy a zkoušky 84 hasičů, kteÅ™í dostali průkaz způsobilosti k poskytování první pomoci. Tu také poskytly v tisících pÅ™ípadech za první čs. republiky, za okupace a zejména pÅ™i válečných událostech r. 1944-1945.

V roce 1944 NÄ›mci začlenili hasiče do protileteckých operací. V témže roce zasahoval sbor u 25 požárů a nehod hlavnÄ› po bombardování Brna a poskytl první zdravotnickou péči ve 112 pÅ™ípadech. Také v roce 1945 se podílel na likvidaci 14-ti požárů v Židenicích a 17-ti požárů ve mÄ›stÄ›.

Po osvobození se žideničtí hasiči podíleli na odklízení trosek, na kompletaci a opravách své výzbroje a výstroje, provedli nábor nových členů, obnovili sborovou hasičskou školu aj. 6.Å™íjna 1946 se konalo na KaráskovÄ› nám. VeÅ™ejné požární cvičení sedmi sborů za velké účasti obyvatelstva. Zúčastnily se hasičské sbory z Králova Pole, Biochemy Brno, ObÅ™an, ModÅ™ic, N. Lískovce, Komárova a Židenic. V roce 1946 se žideničtí hasiči podíleli na likvidaci 11- ti požárů, 25-ti nehod, 18x čerpali vodu ze zatopených sklepů a bytů.

V roce 1948 mÄ›l Sbor 39 činných, 267 pÅ™ispívajících a 8 čestných členů a 14 dorostenců. Vedení sboru rozhodlo nezÅ™izovat „akční výbor“ podle výzvy KSÄŒ, ale vÄ›novat se hasičským a samaritánským úkolům, ne politice.

V roce 1952 se konaly oslavy 60. výročí založení Sboru, kdy byla uspoÅ™ádána pÅ™ehlídka požární techniky jízdou pÅ™es Židenice, ukázkové cvičení na Sokolském hÅ™išti a výstava ve škole na BalbínovÄ› ulici.

V roce 1953 bylo provedeno školení „domovních požárních hlídek“ bylo jich tehdy 3021. Sbor dobrovolných hasičů byl pÅ™ejmenován na ÄŒeskoslovenský svaz požární ochrany (ÄŒSPO) a začlenÄ›n do Národní fronty.

V padesátých letech byla provedena pÅ™ístavba hasičské zbrojnice, provedeny prohlídky obytných domů z hlediska protipožární ochrany, Å™ada cvičení, pÅ™ednášek, pracovních brigád, výjezdů k požárům apod…

V roce 1957 mÄ›l Sbor 146 členů, z toho 35 žen a 20 dorostenců, z toho 41 činných. V témže roce bylo prohlédnuto 1624 obytných domů z hlediska protipožární ochrany, 14 výjezdů k požárům, v 38 pÅ™ípadech byla čerpána voda ze sklepů a bytů.

Podobnou činnost vykazoval židenický Sbor i v dalších letech až do současnosti.

Ke stému výročí založení byla uspoÅ™ádána pouze výroční valná hromada 30. 1. 1993. Sbor mÄ›l tehdy 28 členů vesmÄ›s mužů, jeho starosta byl a stále je Ing. Jaroslav Bohanes a velitelem zásahové jednotky pan Karel Vašek. Ve výzbroji byly dvÄ› zásahová vozidla Tatra 148 CAS 32 a Avia 30 DA pro pÅ™epravu osob a materiálu a jeden kompresor WAP.

Na údržbÄ› techniky a hasičské zbrojnice na Kosmákové ul. 47 odpracovali v roce 1992 členové sboru 328 hodin. Výroční zpráva poukazovala na současný všeobecný pokles dodržování pÅ™edpisů požární ochrany a bezpečnosti v obytných domech pÅ™evážnÄ› v objektech nových podnikatelských firem v naší mÄ›stské části.

HS Brno-Židenice byl a je začlenÄ›n do plošného pokrytí a poplachového plánu HZS JMK jako jednotka kategorie JPO III a plní z toho vyplývající povinnosti.

V posledních desetiletích žideničtí hasiči postupnÄ› zmizeli z očí veÅ™ejnosti. Až v roce 1997 se pÅ™i velké povodni na MoravÄ› lidé dozvÄ›dÄ›li o jejich účinném zásahu proti nebezpečí povodnÄ› v Židenicích v prostoru lávky pÅ™es Svitavu mezi ulicemi Pastorkovou-Tkalcovskou.

V současné dobÄ› je povÄ›domost o sboru v okolí i z Brna velká.Jednotka vyjíždí rok od roku k více událostem, aÅ¥ to jsou požáry popelnic, domů, ale i technické zásahy. Zúčastňuje se pravidelnÄ› stáží u profesionálních hasičů na stanicích, kde prohlubují své znalosti a zkušenosti, které pak používá u zásahů. Probíhá pravidelná odborná pÅ™íprava jednotky(dýchací pÅ™ístroje, motorové pily, konference, požární taktická cvičení apod.).Sbor nevykonává pouze zásahovou činnost, ale také činnost výchovnÄ› preventivní a to pÅ™edevším se zaměřením na dÄ›ti a tak&eac

Login

Prezdivka

Heslo
 
 

Důležitá telefonní čísla:


112 - Evropské číslo tísňového volání
150 - Hasičský záchranný sbor ČR
155 - Zdravotnická záchranná služba
156 - Městská policie
158 - Policie české republiky

Kontakt:


SDH Brno Židenice
Kosmákova 47,
Brno, 615 00

sdhzidenice@gmail.com
    Poslední aktualizace 05.10.2022 by starburst